GDPR

  1. Záujemca udeľuje spoločnosti Mascott, s. r. o., zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.19811/S so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46039694, IČ DPH: SK2023216107 podľa §4 s potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje spoločnosti Mascott, s. r. o. . tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.
  2. Mascott, s. r. o.. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom programu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov Mascott, s. r. o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Mascott, s. r. o.. a ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Mascott, s. r. o.. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Mascott, s. r. o.. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia Mascott, s. r. o.. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.
  3. Mascott, s. r. o.. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.
  4. V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke Mascott, s. r. o.. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena programu. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen programu požiadať elektronickou poštou na adrese: manager@mascott.sk.
  5. Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: manager@mascott.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Mascott, s. r. o. a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
  6. Mascott, s. r. o.. využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena programu v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Mascott, s. r. o. a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

Kontaktné informácie:

Obchodné meno: Mascott, s. r. o.
Registrácia: Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.19811/S
Sídlo: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO: 46039694
IČ DPH: SK2023216107 podľa §4
Zast.: Ing. Marek Šlosár, Mgr. art. Igor Šimeg
Tel: +421 911 213 937
E-mail: manager@mascott.sk